การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิเซิร์ฟแอนด์โอเชียน ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายการยกเลิกการใช้บริการ

  1. สินค้าหรือบริการที่ซื้อแล้วไม่รับคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นว่ามูลนิธิฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมนั้นๆได้ โดยจะทำการคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าจ่ายจริงตามจำนวน ทั้งนี้ถ้าเป็นบริการที่มูลนิธิฯ จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น มูลนิธิฯ จะทำการจ่ายคืนประกอบตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่ร่วมจัดด้วย
  2. ยอดเงินบริจาค ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี